ثبت نام دوره های آموزشی

آخرین مطالب ارسال شده

Written on 19/12/1392, 20:16 by adminv15
disck دیسک های مورد استفاده در آزمایش تعیین حساسیت با توجه به نوع باکتری و محل جداسازی آن: محل جدا شدن نام باکتری نمونه بافت ،...
137570
Written on 07/12/1392, 14:49 by adminv15
desirable-specifications-for-total-error-imprecision-and-bias-derived-from-intra-and-inter-individual-biologic-variationجهت دانلود مطلب  روی لینک زیر کلیک نمایید شاخصه های مطلوب برای خطای کلی، عدم دقت و بایاس بر اساس وستگارد...
130410

پیوند های ویژه

WHO | World Health Organization

کنترل کیفی در بخش انگل شناسی

کنترل کیفی در بخش انگل شناسی

مستند سازی

By Super User

تفسیر بالینی آزمایش ( CBC )

تفسیر بالینی آزمایش ( CBC )

By Super User

 معمولاً آزمایشCBC  شامل اجزای زیر است: …

آزمايش شمارش رتيکولوسيت

آزمايش شمارش رتيکولوسيت

تست های آزمایشگاهی

By Super User

 …

آب خالص و کنترل کیفی آن

آب خالص و کنترل کیفی آن

مستند سازی

By Super User

آب خالص و کنترل کیفی آن کیفیت نا مرغوب آب اثر نا مطلوبی بر نتایج آزمایش ها دارد…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

دیسک های مورد استفاده در آزمایش تعیین حساسیت با توجه به نوع باکتری و محل جداسازی آن:

محل جدا شدن

نام باکتری

نمونه بافت ، ترشحات یا خون

نمونه ادرار

نمونه مدفوع

استافیلوکوکوک

1- پنی سیلین

2- اگزاسیلین

3- سفالوتین

4- سفالکسین

5- اریترومایسین

6- کوتریموکسازول

7- جنتامایسین

8- سیپروفلوکساسین

*درمواقع پیدایش مقاومت:

1- کلیندامایسین

2- وانکومایسین

3- سفوتاکسیم

4- سفتی زوکسیم

1- آمپی سیلین

2- نیتروفورانتوئین

3- کوتریموکسازول

4- سفالکسین

5- سفالوتین

6- جنتامایسین

7- نور فلوکساسین

استرپتوکوکوک

1- پنی سیلین

2- آمپی سیلین

3- اریترومایسین

4- سفالکسین

5- سقالوتین

6- کوتریموکسازول

7- تتراسایکلین

*در مواقع پیدایش مقاومت:

1- وانکومایسین

2- کلیندامایسین

3- سیپروفلوکساسین

4- سفوتاکسیم

5- سفتی زوکسیم

1- آمپی سیلین

2- نیتروفورانتوئین

3- کوتریموکسازول

4- تتراسایکلین

5- سفالکسین

6- سفالوتین

7- نورفلوکساسین

اشرشیا کولی ، پرتئوس ، کلبسیلا و ...

1- آمپی سیلین

2- کوتریموکسازول

3- جنتامایسین

4- سفالکسین

5- سفالوتین

6- آمیکاسین

7- تتراسایکلین

8- سیپروفلوکساسین

9- سفوتاکسیم

10- سفتی زوکسیم

11- کاربنی سیلین

12- تیکارسیلین

13- پی پرا سیلین

1- آمپی سیلین

2- نالیدیکسیک اسید

3- نیترو فورانتوئین

4- سفالکسین

5- سفالوتین

6- کوتریموکسازول

7- تترا سایکلین

8- جنتامایسین

9- آمیکاسین

10- نور فلوکساسین

11- سفوتاکسیم

12- سفتی زوکسیم

1- کوتریموکسازول

2- سفالکسین

3- سفالوتین

4- فورازولیدون

5- جنتامایسین

6- آمیکاسین

7- تتراسایکلین

8- نورفلوکساسین

9- نالیدیکسیک اسید

10- آمپی سیلین

شیگلا

1- آمپی سیلین

2- کوتریموکسازول

3- تتراسایکلین

4- نالیدیکسیک اسید

5- نور فلوکساسین

6- سفوتاکسیم

7- سفتی زوکسیم

سالمونلا

1- آمپی سیلین

2- کوتریموکسازول

3- کلر امفنیکل

4- سفوتاکسیم

5- سفتی زوکسیم

6- سیپرو فلوکساسین

7- جنتامایسین

سودوموناس

و

دیگر

باکتری های

غیر تخمیری

1- جنتامایسین

2- توبرا مایسین

3- آمیکاسین

4- کاربنی سیلین

5- تیکار سیلین

6- پی پرا سیلین

7- سفتازیدیم

8- سفتی زوکسیم

9- سیپروفلوکساسین

1- جنتامایسین

2- آمیکاسین

3- کاربنی سیلین

4- تیکار سیلین

5- پی پرا سیلین

6- سفتازیدیم

7- سفتی زوکسیم

8- سیپروفلوکساسین

1- جنتا مایسین

2- آمیکاسین

3- کاربنی سیلین

4- تیکارسیلین

5- پی پراسیلین

6- سفتازیدیم

7- سفتی زوکسیم

8- نور فلوکساسین

نایسریا گنوره آ

1- پنی سیلین

2- سفوتاکسیم

3- سفتی زوکسیم

4- تترا سایکلین

5- اسپکتینو مایسین

6- سیپروفلوکساسین

هموفیلوس

1- آمپی سیلین

2- کوتریموکسازول

3- تتراسایکلین

4- ریفامپین

5- سفتی زوکسیم

6- سیپروفلوکساسین

بروسلا

1- تتراسایکلین

2- استرپتو مایسین

3- ریفامپین

4- جنتامایسین

5- کوتریموکسازول

6- سفتی زوکسیم